در زمینه تأمین ابزار دقیق نیز توانسته ایم به توانایی های خود افزوده و بخشی از اهداف شرکت در پوشش محصولات اندازه گیری، جامعه عمل بپوشاند و در تعامل بین المللی برای پاسخگویی به نیاز این بخش ، همکاری های خوبی با شرکت های معتبر همچون ABB – EMERSON – WIKA – ENDRESS HAUSER   را کسب نموده است.

We are proud to introduce our services and products for Automation and Controls for Industries:

 • in Building Management System (BMS),
 • Office automation,
 • plant batch process automation of various Factory automation,
 • Batch and Continuous Process Plants,
 • Reactor plant automation,
 • Automation of Emulsion Resin Plant,
 • PLC system with scada data acquisition and control,
 • PLC system with Boiler management system,
 • PLC system with energy monitoring system,
 • PLC system with operator panel interface,
 • PLC system with SCADA utilities and management control systems,
 • Distillation Column Automation,
 • Hydrogenation Reactor Automation,
 • Water Treatment Plant Automation,
 • Effluent Treatment Plant Automation,
 • Pumping Station and Water Distribution Automation,
 • Power Plant Control System,
 • Power Management System,
 • Grid Islanding System,
 • Auto DG & Grid Synchronizations System,
 • Utility Management Systems,
 • Food & Beverages industries,
 • Marine Automation,
 • Pharmaceutical Industries,
 • Cement factories,
 • Diary plants,

We are channel partner in manufacturing and supply of:

 • PLC Systems,
 • Scada Software,
 • Variable Frequency Drives,
 • Pressure Transmitters,
 • Level Transmitters,
 • Flow Meters,
 • Actuators & Positioners,
 • PID Controllers,
 • Gas Analyzers,
 • LV Switchgears,
 • HT Panels,
 • MCC Panels ,
 • APFC Panels,
 • PCC Panels
 • Relays,